Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΥΑΛΟΥ

Τι πετυχαίνουμε όταν γυμνάζουμε το μυαλό μας;
Ας σκεφτούμε τι πετυχαίνουμε όταν γυμνάζουμε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Δυναμώνει, έχει μεγαλύτερες αντοχές και κυρίως έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο πάνω του. Η λειτουργία του γυμνασμένου σημείου είναι πιο συνειδητή.

Αυτό συμβαίνει και με το μυαλό. Γυμνάζοντάς το μπορούμε σταδιακά να το ελέγχουμε όλο και περισσότερο. Τα οφέλη από τον έλεγχο του μυαλού επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και τον έλεγχο του νου.

Το καλό με τις ασκήσεις του μυαλού είναι ότι μπορούν να γίνονται παντού (οι περισσότερες). Στην αρχή μας δυσκολεύουν αλλά όπως και στη γύμναση των μυών, αν συνεχίσουμε και δεν τα παρατήσουμε, θα δούμε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ακολουθούν μερικές απλές ασκήσεις.Φυσικά οι "δυνατοί παίχτες" θα έχουν τη δυνατότηα να αυξήσουν τη δυσκολία!

Οι ασκήσεις 1-6 είναι με αριθμούς, ενώ οι 7-10 είναι με λέξεις και φράσεις.

Άσκηση 1.
Μετρήστε αντίστροφα από το 100 έως το 0.

Άσκηση 2.
Μετρήστε αντίστροφα από το 100 έως το 0, ανά δυάδες.
100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, κ.ο.κ
Η άσκηση δυσκολεύει όταν μετράμε αντίστροφα ανά τριάδες, τετράδες, κλπ

Άσκηση 3.
Μετρήστε μια δεκάδα τη φορά ανεβαίνοντας προς το 100 και κατεβαίνοντας προς το 0, εναλλάξ.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,- 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, - 89, 88, 87, 86, 85, κ,ο.κ.

Άσκηση 4.
Ίδια με την προηγούμενη αλλά ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε εναλλάξ με δυάδες.
2,4,6,8,10, - 100,98,96,94, 92, 90, - 12,14, κ.ο.κ

Η άσκηση δυσκολεύει όταν επαναλαμβάνεται με τριάδες, τετράδες κλπ 0, 3, 6, 9- 100, 97, 94, 91, - 12, 15, 18,- 88, 85, κ.ο.κ


Άσκηση 5.
Ποια είναι η διαφορά σε έναν μονό και έναν ζυγό αριθμό;

Άσκηση 6.
Ο Γιάννης είναι το 1, ο Κώστας είναι το 2, ο Γιώργος είναι το 3.
Μετρήστε μέχρι το 100 αντικαθιστώντας το 1,2,3 όπου υπάρχει, με το όνομα.
Γιάννης, Κώστας, Γιώργος, 4,5,6,7,8,9, Γιάννης-0, Γιάννης-Γιάννης, Γιάννης-Κώστας, Γιάννης-Γιώργος, Γιάννης-4, Γιάννης-5, κ.ο.κ


Άσκηση 7.
Γράψτε ανάποδα τις λέξεις:
Σκούνα, πλεονέκτημα, θορυβώδης, συνάθροιση, άμαξες, αναγνωρισμένος, αμνημόνευτος ουδετερότητα, σκανταλιά, μαγεία, μεγαλόψυχος, αζωτούχο, ναυτία, ειδήμων, πρακτικός.


Άσκηση 8.
Διαβάστε με μια ματιά το παρακάτω απόσπασμα

ΤότεμεμεγάληχαράοΟρφέαςστράφηκεκαιοδήγησετηνΕυρυδίκηπέρααποκεί.
Άφησανπίσωτουςβασανισμένουςνεκρούςκαιταφαντασματαμετιςάναρθρεςκ
ραυγέςκαιοΧάροςτουςμετέφερεμετηβάρκαγιαάλλημιαφοράμέσααποτοποτά
μιτηςΣτύγαςκαιανέβηκαντοσκοτεινόμονοπάτικαιοικραυγέςτουΤάρταρουακ
ούγοντανόλοκαιπιοαχνέςστααυτιάτουςκαισελίγοτοφωςτουήλιουέλαμπεαμυδ
ράκαιμακριάεκείπουτομονοπάτιεπέστρεφεστηγηκαικαθώςπιάστηκανσφιχτά
προχωρώνταςμπροστάτοτραγούδιτωνμικρώνπουλιώναπάντησεστηλύρατουΟ
ρφέα.


Άσκηση 9.
Διαβάστε με μια ματιά τις παρακάτω λέξεις.
ΑΤΗΤΟΙΑΡΩ ΣΟΙΝΩΙΑ ΣΟΙΕΛΕΤ ΡΗΠΞΙΑΣ ΣΟΛΥΡΘ
ΣΟΝΕΜΩΙΡΓΑΞΕ ΣΩΣΕΜΑ


Άσκηση 10.
Διαβάστε με μια ματιά το παρακάτω απόσπασμα που κάθε λέξη του έχει γραφτεί ανάποδα.

Η ΑΤΗΤΟΡΘΧΕ ΝΩΛΟ ΝΩΤ ΝΩΡΕΤΟΡΚΙΜ ΝΩΙΛΥΟΠ ΙΕΝΑΚ ΝΟΤ ΟΚΙΘΗ ΑΡΗΤΚΑΡΑΧ ΥΟΤ ΑΚΑΡΟΚ, ΣΑΙΤΙΑΞΕ ΣΗΛΟ ΣΗΤ ΝΑΣ ΥΟΝΟΚΑΙΔ ΣΑΡΟΦΙΡΕΠΜΥΣ ΙΑΚ ΣΗΨΟ ΥΟΤ, ΣΩΠΑΚ ΟΜΙΣΗΤΗΒΣΙΦΜΑ. ΕΔ ΑΘ ΕΣΥΟΡΟΠΜ ΕΤΟΠ ΑΝ ΙΕΣΑΠΣΕΞ ΣΙΡΩΧ ΑΝ ΙΕΘΗΛΒΣΟΡΠ.

(soduck/ από το βιβλίο «Ψυχολογική Πραγματεία. Δοκίμια και ασκήσεις» του Α.Ρ.Οράζ.)